JIS 인증서
  2017 건설경제 best 상품 인증서
  INNO-BIZ확인서
(2011. 01. 27~2014. 01. 26)
         
   
기업부설연구소 인정서
(2011. 07. 04)
  품질경영시스템 인증서
(2012. 12. 31)
  제품인증서 (기초볼트)
(2010. 07. 28)
         
   
제품인증서 (머리붙이 스터드)
(2010. 07. 28)
  특허 제 10-0838409호
(2007. 02. 14)
  특허 제 10-0862103호
(2007. 04. 27)
         
   
특허 제 0554342호
(2004. 11. 02)
  경영시스템 인증서 (K)
(2007. 02. 26)
  경영시스템 인증서 (E)
(2007. 02. 26)
         
   
한국산업규격 표시인증서
(2000. 08. 10)
  한국산업규격 표시인증서
(2000. 08. 10)
  한국산업규격 표시인증서
(1996. 08. 27)
         
   
기술혁신형 중소기업 확인서
(2007. 03. 22)